Direct naar content

Zoektocht naar passende hulp

Rapport

Eindrapport over geboden hulp door CJG aan kind

Op grond van de Jeugdwet is de gemeente sinds 2015 eindverantwoordelijk voor de uitvoering en organisatie van alle jeugdhulp, ondersteuning en zorg aan kinderen en hun ouders, inclusief de hulp die extern is ingekocht en de klachtbehandeling daarover. Dit onderzoek laat zien hoe de zoektocht naar passende jeugdhulp voor een kind er in de praktijk uitzag en met welke partijen en moeilijkheden betrokkenen daarbij allemaal te maken kregen.

 

De jeugdombudsman keek in haar onderzoek of het CJG en de gemeente deden wat van hen in het kader van behoorlijkheid verwacht mocht worden bij de uitvoering en organisatie van kwalitatief goede en tijdige jeugdhulp. Ook keek de jeugdombudsman naar de wijze waarop de gemeente de afhandeling van de klacht (intern) organiseerde en hoe de klachtencommissie GGD Haaglanden tot een oordeel op de klacht kwam.

 

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • Ondanks de inspanningen van de gezinscoach was de geleverde (jeugd-)hulp in dit geval niet passend, niet tijdig en daarmee onvoldoende.
  • De informatieverstrekking door het CJG was niet adequaat, maar is inmiddels hersteld.
  • De rechtsbescherming rondom het gezinsplan en verlengde jeugdzorg heeft risico’s in zich op het gebied van gelijke behandeling.
  • De taakinvulling door de klachtencommissie GGD Haaglanden was in dit geval te beperkt en de klachtbehandeling leidde niet tot een kwalitatief inhoudelijk oordeel over de geleverde hulp, noch over de organisatie van de hulp, noch over overige (niet zorg gerelateerde) klachten.
  • De gemeente pakte in dit geval haar eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering en organisatie van kwalitatief goede en tijdige hulp, alsmede de klachtbehandeling daarover, onvoldoende.

 

De klacht die verzoekster bij de jeugdombudsman indiende is daarmee gegrond. Over de kwaliteit  van de door de gezinscoach en externe jeugdhulpverleners aan R. geleverde jeugdhulp geeft de jeugdombudsman geen oordeel. Hiertoe ontbreekt de expertise en bevoegdheid. De jeugdombudsman vindt verder dat het CJG en de gemeente, alles overziend, in het hulpverleningstraject en de klachtafhandeling daarover handelden in strijd met de behoorlijkheidsvereisten van een goede informatieverstrekking en een goede organisatie. De strijdigheid met het vereiste van goede informatieverstrekking is inmiddels hersteld, doordat gevraagde informatie alsnog is aangeleverd. Na de hoorzitting heeft de gemeente daarnaast ook toegezegd de informatieverstrekking met ouders te herstellen.

 

Wel constateert de jeugdombudsman dat de gemeente, mede naar aanleiding van deze klacht, inmiddels concrete verbeteringen in de klachtafhandeling, dienst- en hulpverlening in gang zette. Na de interne afhandeling van de klacht zijn inmiddels ook in de organisatie van de jeugdhulp (jeugdteams) wijzigingen doorgevoerd. Ook kwam de gemeente verzoekster tegemoet door alsnog een beschikking af te geven voor verlengde jeugdhulp tot de maximale termijn.

De bevindingen en conclusies van de jeugdombudsman die leidde tot dit eindoordeel, vindt u in hoofdstuk vijf. De aanbevelingen treft u aan in hoofdstuk zes.

Gehoord aan de Jeugdbeschermingstafel?

De Jeugdombudsman heeft naar aanleiding van een aantal klachten van een inwoonster van Den Haag (verzoekster) onderzoek gedaan. Haar klachten gaan kortgezegd over twee punten:…

Lees het rapport: Gehoord aan de Jeugdbeschermingstafel?
Rapport