Direct naar content

Gehoord aan de Jeugdbeschermingstafel?

Rapport

Onderzoek werkwijze Jeugdbeschermingstafel en klacht bij gemeente

De Jeugdombudsman heeft naar aanleiding van een aantal klachten van een inwoonster van Den Haag (verzoekster) onderzoek gedaan. Haar klachten gaan kortgezegd over twee punten:

  • de handelwijze van de (voorzitter van de) Jeugdbeschermingstafel
  • de afhandeling van haar klachten hierover door de gemeente.

Na het onderzoek concludeert de Jeugdombudsman dat alle klachten gegrond zijn.

De klachten over  Jeugdbeschermingstafel

De Jeugdombudsman heeft de klacht over de Jeugdbeschermingstafel getoetst aan de eisen waaraan een overheidsinstantie moet voldoen in haar dienstverlening aan de burger. Deze klacht is getoetst aan het vereiste van fair play. De Jeugdombudsman constateert onder meer dat de bijeenkomst van de Jeugdbeschermingstafel niet is benut waarvoor deze is bedoeld, namelijk: het bespreken van de verschillende visies op de hulp die nodig is en – daarmee samenhangend – de (acceptatie van) hulp die geboden is in het voortraject. Hier was voor de bijeenkomst van de Jeugdbeschermingstafel al duidelijk dat verzoekster op de aangeboden hulp in het voortraject een andere visie had dan Veilig Thuis. De bijeenkomst van de Jeugdbeschermingstafel kan vergaande gevolgen hebben voor betrokkenen. Daarom is het belangrijk dat deze verschillende visies worden besproken. Bovendien is er geen bezwaar of beroep mogelijk tegen beslissingen van de Jeugdbeschermingstafel. De Jeugdbeschermingstafel moet in het kader van hoor en wederhoor hier een waarborg bieden aan ouders en kinderen. Dat dat hier niet gebeurd is, vindt de Jeugdombudsman een reden om de klacht gegrond te verklaren.

De klachten over de klachtafhandeling door de gemeente

De klachten van verzoekster over de klachtbehandeling door de gemeente, heeft de Jeugdombudsman getoetst aan de eis Uitgangspunten voor professionele klachtbehandeling. De klachtbehandeling is naar het oordeel van de Jeugdombudsman niet geweest zoals mag worden verwacht. Zo constateert zij het volgende:

  • de gemeente heeft onvoldoende (feiten)onderzoek gedaan
  • de schriftelijke reactie op de klacht was op een aantal punten niet duidelijk
  • er is geen passende reactie gegeven op door de gemeente gegrond verklaarde klachten

Deze constatering is voor de Jeugdombudsman aanleiding om ook deze klacht gegrond te verklaren.

Het meest opvallende bij dat laatste punt is, dat de gemeente bij de klachtafhandeling heeft geconstateerd dat er feitelijke onjuistheden in het verzoek tot onderzoek staan. Maar de gemeente geen actie ondernam om ervoor te zorgen dat deze werden gecorrigeerd. De gemeente kan het verzoek tot onderzoek zelf niet wijzigen, maar zij kan Veilig Thuis hier wel om vragen. De Jeugdombudsman vindt het belangrijk dat geconstateerde fouten in rapportages worden gecorrigeerd. Die fouten werken immers door in de hele jeugdbeschermingsketen en kunnen leiden tot een ongewenste stapeling van klachten.

In het rapport heeft de Jeugdombudsman twee aanbevelingen voor de gemeente opgenomen.

Alleen volwassen worden in Den Haag

Dit rapport gaat over Haagse alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s) en over problemen die ontstaan als zij volwassen worden. AMV’s zijn kinderen die zonder ouders naar…

Lees het rapport: Alleen volwassen worden in Den Haag
Rapport