Direct naar content

Gemeenteraad past na advies Jeugdombudsman Verordening Jeugdhulp aan

Nieuws

Op 25 januari jl. heeft de Haagse gemeenteraad ingestemd met een aangepaste Verordening Jeugdhulp 2024. Wat ging hieraan vooraf?

Zorgenbrief

Ik sprak mijn zorgen uit over de Verordening richting de Haagse gemeenteraad in een zorgenbrief. Ik heb hierin gepleit de positie van ouders en jongeren in de jeugdhulp te versterken. Deze brief is besproken in de raadscommissie Samenleving van 18 januari jl.. Ik heb in deze vergadering mijn zorgenbrief toegelicht en ben ingegaan op de reactie van het College op mijn zorgenbrief. Ook heb ik de raad het advies gegeven de Verordening aan te passen vanwege geldende wettelijke vereisten en het Kinderrechtenverdrag.

 

Amendementen

De raad heeft dit advies serieus opgepakt. Weliswaar is (nog) niet besloten over te gaan tot standaard beschikken, maar wel zijn een zestal belangrijke wijzigingen (amendementen) op de eerdere concept-Verordening aangebracht die de rechtspositie en informatiepositie van jongeren en ouders aanzienlijk verbeteren. Deze amendementen leiden ertoe dat ook een beschikking moet worden verstrekt bij onenigheid over de inhoud van het gezinsplan, dan jongeren moeten worden betrokken en dat dit gebeurt in voor hen begrijpelijke bewoordingen. Ook moeten ouders en jongeren standaard een schriftelijk document krijgen met alle informatie over de bezwaarprocedure bij het informeren over hun rechten en plichten.

 

VNG

De VNG zal in februari/maart met een (aangepaste) Handreiking “Passend beschikken” komen. De wethouder Jeugd in Den Haag heeft in de raadsvergadering van 25-1 aan de gemeenteraad desgevraagd toegezegd de raad te informeren of/welke consequenties deze VNG-handreiking heeft voor het (verder) aanpassing van de Verordening Jeugdhulp aangaande beschikkingsvrij werken.

PopUp Spreekuur

Pop-up spreekuur: Krijg jij de hulp waar je recht op hebt? Op donderdag 18 april organiseert de Jeugdombudsman samen met het JIP, JIT en Loket…

Lees het nieuwsbericht: PopUp Spreekuur