Direct naar content

Handelswijze Expertisepunt Veilige Publieke Taak

Rapport

Onderzoek naar het informeren van inwoner na GIR-melding.

Een man klaagt bij de Jeugdombudsman dat de gemeente hem niet goed geïnformeerd heeft over een GIR-melding, gebrek aan hoor en wederhoor over de GIR-melding en een gebrekkige motivering van opgelegde ordemaatregelen (gebouwenverbod en contactverbod).

De Jeugdombudsman vindt het juist dat de gemeente ter bescherming van medewerkers agressief gedrag niet accepteert en dat zij waar nodig gepaste maatregelen neemt. Wel moet de gemeente bij het opleggen van ordemaatregelen zorgvuldig handelen. Het onderzoek van de Jeugdombudsman naar deze klacht maakt duidelijk dat de gemeente ook na een GIR-melding transparant moet handelen en de dat de betrokken burger goed geïnformeerd moet worden en de gelegenheid moet krijgen zijn verhaal te doen, zodat hij zijn procedurele kansen kan benutten.

De gemeente heeft in dit geval de klager niet voldoende en concreet geïnformeerd over de GIR-meldingen die over hem zijn gedaan en hem alleen de gelegenheid gegeven tot mondelinge wederhoor.

De gemeente doet er beter aan, als zij naar aanleiding van een GIR-melding contact met een burger opneemt, deze burger actief te informeren over de inhoud van die melding. Door – geanonimiseerd – inzage te geven in de melding of door concreet en feitelijk het incident te beschrijven dat is gemeld (wat is er waar en wanneer gebeurd).

Ook doet de gemeente er beter aan, in een situatie waarin een gesprek over een GIR-melding niet tot stand komt, de mogelijkheid te bieden om schriftelijk te reageren.

Toen aan de klager ordemaatregelen werden opgelegd, waren die niet voldoende gemotiveerd.

Uit de brieven waarmee de ordemaatregelen zijn opgelegd, wordt niet duidelijk vanwege welk concreet gedrag en op grond van welke normen deze maatregelen (gelet op aard en duur ervan) zijn opgelegd. De brieven missen daarom een goede motivering.

Dit leidt – samengevat- tot het navolgende oordeel: De Jeugdombudsman acht de klachten van de klager gegrond.

Deze klacht heeft er (mede) toe geleid dat de Jeugdombudsman, samen met de Gemeentelijke ombudsman, uitgangspunten voor de gemeente heeft opgesteld voor het handelen rondom GIR-meldingen.

Maatwerk geparkeerd

Dit onderzoek gaat over de gehandicaptenvoorzieningen voor passagiers van de gemeente Den Haag. Het betreft de aanvragen voor parkeerplaatsen voor inwoners met een beperking die…

Lees het rapport: Maatwerk geparkeerd
Rapport