Direct naar content

Geregistreerde professional in de jeugdzorg?

Rapport

Onderzoek naar de registratie van een gezinscoach

De gemeente schoot naar het oordeel van de Jeugdombudsman tekort in (de controle op) het voldoen aan de registratieverplichtingen van de gezinscoach. De gemeente handelde, als werkgever van de gezinscoach, daarmee niet in overeenstemming met de norm van de verantwoorde werktoedeling als bedoeld in de Jeugdwet en Besluit Jeugdwet.

De klachtafhandeling hierover was onvolledig en gebaseerd op gebrekkig feitenonderzoek. Ook zijn op basis van aannames foutieve conclusies getrokken en is aan verzoeker verkeerde informatie verstrekt.

De jeugdombudsman acht de klacht om deze reden gegrond en de onderzochte gedraging niet behoorlijk wegens strijdigheid met de vereisten van professionaliteit en goede informatieverstrekking.

Gehoord aan de Jeugdbeschermingstafel?

De Jeugdombudsman heeft naar aanleiding van een aantal klachten van een inwoonster van Den Haag (verzoekster) onderzoek gedaan. Haar klachten gaan kortgezegd over twee punten:…

Lees het rapport: Gehoord aan de Jeugdbeschermingstafel?
Rapport